Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι το προτεινόμενο δικαίωμα του Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, να δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας σε οποιοδήποτε υπάλληλο, πέραν των υπαλλήλων του Τμήματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ένταξη υπηρεσιών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

June 30, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

October 12, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα