Ο περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμου, ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση του παρόχου για καταβολή χορηγίας ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του μικτού κέρδους από τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών σε δραστηριότητες στη Δημοκρατία αθλητικού, κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος και να αυξηθεί κατ’ αντίστοιχο ποσοστό η επιβαλλόμενη σε αυτόν φορολογία επί του μικτού κέρδους από τη διεξαγωγή των εν λόγω παιχνιδιών. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τυχερά παιχνίδια, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

12 Οκτωβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα