Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου, ώστε να απαγορευτεί η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση παιγνίων καζίνου και το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του. Επιπροσθέτως, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ώστε αυτό να συνάδει με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου εισάγονται διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες ο διαχειριστής καζίνου υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ελέγχου, το οποίο να αποτρέπει την είσοδο και τη διέλευση οποιουδήποτε παιδιού στους χώρους διεξαγωγής παιγνίων του καζίνου. Παράλληλα, σε σχέση με τα πιο πάνω, επιβάλλονται στον διαχειριστή και σε οποιονδήποτε υπάλληλο του καζίνου αυστηρότερες ποινές σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν στην είσοδο των παιδιών στους χώρους του καζίνου. Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, καθότι διασφαλίζουν μεταξύ άλλων τα δικαιώματα των παιδιών που ενδεχομένως επηρεάζονται από τη λειτουργία του καζίνου, απαγορεύοντας την είσοδο και την παραμονή τους στους χώρους διεξαγωγής παιγνίων καζίνου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τυχερά παιχνίδια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα