Ο περί της Ανυπόφορης Όχλησης από Οσμές Νόμος του 2022

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε σοβαρή ευαισθησία στο κοινό για τα θέματα των οσμών που προκαλούνται από κτηνοτροφικές, βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, λόγω της οικιστικής ανάπτυξης στην Κύπρο και της αλλαγής των συνηθειών και του επιπέδου ζωής. Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η οσμή αυτή δεν αποτελεί αναγνωρισμένο ρύπο και δεν μετριέται από κανένα μηχάνημα.

Ο Γερμανικός Σύνδεσμος Μηχανικών και οι σχετικές γερμανικές οδηγίες για τις οσμές έχουν συντάξει συστάσεις που αφορούν στα μέτρα με τα οποία προσφέρεται ικανοποιητική προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής από τη δυσοσμία. Ειδικότερα, οι συστάσεις αυτές αναφέρουν ότι οι οσμές που προκαλούνται από κτηνοτροφικές , βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες θεωρούνται οχληρές εφόσον γίνονται αντιληπτές από τους κατοίκους των οικιστικών ζωνών για περισσότερες από τριάντα έξι (36) ημέρες σωρευτικά. Σημειώνεται ότι, την ίδια πρακτική υιοθετεί και ο Βρετανικός Κανονισμός BS ΕΝ 16841-2:2016.

Συναφώς, με την παρούσα πρόταση νόμου υιοθετείται η γερμανική και βρετανική πρακτική και δίδεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν το στοιχείο της οχληρίας από οσμές , προκειμένου να διασφαλίσουν αποτελεσματικότερα την προστασία της υγείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων σε οικιστικές περιοχές.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα