Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021

Μέσω του προτεινόμενου νομοσχεδίου επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η πλήρης εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε σχέση με τα θέματα που άπτονται της ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού. Επιπλέον, συστήνεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), διατηρώντας τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που υπέχει η ΡΑΕΚ και το Γραφείο της ΡΑΕΚ που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, ανεξαρτητοποιείται ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) από την καθετοποιημένη Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, εισάγονται διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας και ορίζεται η ΡΑΕΚ ως η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του υπό αναφορά Κανονισμού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, ΡΑΕΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα