Ο περί Συμβούλων ή Άλλων Συνεργατών Καθορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας (Κριτήρια Επιλογής για την Παροχή Υπηρεσιών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να διέπει την επιλογή συμβούλων ή άλλων συνεργατών από αξιωματούχους της Δημοκρατίας για την εξασφάλιση συμβουλευτικών, εξειδικευμένων ή άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο. Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά ειδικότερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους υπουργούς και υφυπουργούς, στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ή σε άλλους αξιωματούχους της Δημοκρατίας οι οποίοι στο πλαίσιο πολιτικών διορισμών διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Σύμβουλοι-συνεργάτες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γιώργος Λουκαϊδης

Ημερολόγιο

May 25, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα