Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκμισθώσεις και η παραχώρηση αδειών χρήσης κρατικής γης θα γίνονται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων, ώστε, πέραν της συμμόρφωσης με τη νομιμότητα, να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση της κρατικής γης με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρίστος Χριστοφίδης

Ημερολόγιο

25 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα