Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κατάργηση της κατηγοριοποίησης των μελών του Στρατού στις υπηρεσιακές καταστάσεις της Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου και η δημιουργία μιας κοινής υπηρεσιακής κατάστασης Γραφείου όσων Αξιωματικών αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων που ασκούν τα εν λόγω μέλη του Στρατού και όχι την αιτία αποκόμισης της ασθένειάς τους. Ο διαχωρισμός των Αξιωματικών στη βάση της αιτίας ένεκα της οποίας αποκόμισαν την πάθησή τους, αποτελεί, λαμβανομένου υπόψη ότι ασκούν τα ίδια καθήκοντα, δυσμενή διάκριση, άποψη την οποία συμμερίζεται και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Επίσης, το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στη νομοθετική πρόβλεψη στο άρθρο 76 των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 2016 έως 2017 [Ν.36(Ι)/2016] της δυνατότητας απονομής ηθικών αμοιβών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων και σε μη μέλη του Στρατού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπμπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

7 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα