Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί αφενός ότι οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες αποτελούν οργανωμένες ενώσεις προσώπων, δύναται να είναι εγγεγραμμένες ως σωματεία και, ως εκ τούτου, να υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου και αφετέρου ότι το καθεστώς λειτουργίας τους δεν διέπεται από τη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία, Σωματεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα