Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να προβλεφθούν τα ακόλουθα: 

(α) η υποχρέωση των πελατών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ή συμμετεχόντων στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκπροσώπηση όπως, προτού συνάψουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με νέο προμηθευτή ή συμμετέχοντα στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση, να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους προς τον προηγούμενο προμηθευτή ή συμμετέχοντα στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση, περιλαμβανομένης της πλήρους εξόφλησης των οφειλών τους, 

(β) η υποχρέωση των πελατών να προσκομίζουν στον νέο προμηθευτή ή συμμετέχοντα στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση απόδειξη πλήρους εξόφλησης των οφειλών τους προς τον προηγούμενο προμηθευτή ή συμμετέχοντα στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση και 

(γ) η εξουσία της ΡΑΕΚ να καθορίζει τους κανόνες όσον αφορά τις πιο πάνω υποχρεώσεις και να διασφαλίζει την εφαρμογή τους. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πελάτες προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας συνάπτουν σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να προβαίνουν στην εξόφληση του προηγούμενου προμηθευτή. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Ενέργεια, ΡΑΕΚ

Ημερολόγιο

16 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα