Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε αφενός να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σε επιβλέποντα μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ενημερώνει εντός εύλογου χρόνου την αρμόδια αρχή αναφορικά με τις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες χορηγηθείσας άδειας οικοδομής, και αφετέρου να αυξηθεί το ύψος του διοικητικού προστίμου που δύναται να επιβληθεί σε επιβλέποντα μηχανικό για τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων προς άρση παράβασης, περιλαμβανομένης της μη έγκαιρης έκδοσης του πιστοποιητικού συμπλήρωσης εργασιών.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Οικοδομές, Πολιτικοί μηχανικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

2 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα