Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και πολεοδομικής καταλληλότητας των οικοδομών, την ποινικοποίηση της χρήσης οικοδομής η οποία είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη οίκηση και της παράλειψης συμμόρφωσης προσώπου με ειδοποίηση για την επισκευή επικίνδυνης οικοδομής, την εξώδική ρύθμιση ορισμένων εκ των προβλεπόμενων αδικημάτων, καθώς και την επιβολή τόκου σε περίπτωση μη καταβολής από επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη της δόσης που του αναλογεί για σκοπούς κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης οδού.

Οι προτεινόμενες με την πρόταση νόμου ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του εν λόγω νόμου και να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή του.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Οικοδομές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα