Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση του Μέρους V, που αφορά τις εγγυήσεις, που παρέχονται από τον πωλητή. Η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία καθότι αυτό αφορά τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο του 2000(7(I)/2000), ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ και ο οποίος περιλήφθηκε μαζί με άλλες 6 νομοθεσίες στον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο (Ν.112(Ι)/2021).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

17 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

24 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα