Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε να καθορισθεί εκ νέου η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων για σκοπούς κάλυψης μέρους των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών.

Ειδικότερα, προτείνεται η αναθεώρηση του μέχρι τούδε ισχύοντος συστήματος οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων, ώστε η κρατική χρηματοδότηση να καταστεί ενιαία ως προς το ύψος και τους σκοπούς της και να καταβάλλεται κατά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καθίσταται κοινοβουλευτικό κόμμα, κατ’ επιλογήν του ιδίου, να λάβει κατά τον μήνα Ιούνιο που έπεται των τελευταίων βουλευτικών εκλογών μέρος της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης το οποίο ισούται προς τα επτά δωδέκατα (7/12) του συνόλου της χρηματοδότησης αυτής, υπό την αίρεση ότι το εν λόγω ποσό θα αποκόπτεται, είτε στο σύνολό του, είτε ως προς μέρος αυτού, κατανεμημένου σε ένα έκαστο των επόμενων ετών μέχρι τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Περαιτέρω προτείνεται, όπως τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά το έτος διενέργειας των βουλευτικών εκλογών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, και η εν λόγω οικονομική ενίσχυση να καταβάλλεται από το κονδύλι που περιλαμβάνεται κάτω από Κεφάλαιο του κρατικού προϋπολογισμού άλλο από το Κεφάλαιο που αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Πολιτικά Κόμματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γιώργος Λουκαϊδης, Νικόλας Παπαδόπουλος

Ημερολόγιο

18 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

25 Νοεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα