Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 105Α του Ποινικού Κώδικα , το οποίο καθιστά αδίκημα την προσπάθεια επηρεασμού αρμόδιας αρχής ή δημόσιου λειτουργού, καθώς και την παράλειψη καταγγελίας του αδικήματος εντός χρονικής περιόδου τριών ημερών, έτσι ώστε η εν λόγω χρονική περίοδος να επεκταθεί από τρεις σε τριάντα ημέρες.

Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του υπό αναφορά άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα οποιοδήποτε πρόσωπο προσπαθεί να επηρεάσει, υπέρ του ιδίου ή υπέρ ή κατά άλλου προσώπου, οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή μέλος της ή οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με διαδικασία διορισμού, προαγωγής, μετάθεσης ή άσκησης πειθαρχικής εξουσίας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του ίδιου άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος οποιοδήποτε μέλος αρμόδιας αρχής ή δημόσιος λειτουργός που έχει προσεγγισθεί προς το σκοπό επηρεασμού του και έχει παραλείψει να καταγγείλει το πρόσωπο που τον έχει προσεγγίσει στον αστυνομικό σταθμό της επαρχίας όπου διαπράχθηκε το αδίκημα εντός τριών ημερών από τη διάπραξή του.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη επέκταση της πιο πάνω χρονικής περιόδου από τρεις σε τριάντα ημέρες κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στο μέλος της αρμόδιας αρχής ή στο δημόσιο λειτουργό που έχει προσεγγιστεί από οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό τον επηρεασμό του να συλλέξει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταγγελία και να ζητήσει νομική συμβουλή πριν από την καταγγελία του γεγονότος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα