Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να επεκταθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύναται να εγερθεί αγωγή για αξίωση αποζημιώσεων για τα αστικά αδικήματα της αμέλειας και της παράβασης του θέσμιου καθήκοντος όταν αυτά προκύπτουν από αιτιολογημένη έκθεση Ερευνητικής Επιτροπής που διορίζεται με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών νόμο. Με την πρόταση νόμου σκοπείται η παροχή στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας επαρκούς χρονικού διαστήματος που να τους επιτρέπει  να εξετάζουν διεξοδικά το υλικό και τα στοιχεία που περιέχονται και/ή που προκύπτουν από εκθέσεις ερευνητικών επιτροπών βάση των οποίων στοιχειοθετούνται τα σχετικά αστικά αδικήματα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα για το κράτος να αξιώσει αποζημιώσεις.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

18 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα