Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη κύριας κατοικίας με την τροποποίηση των σχετικών όρων και ορισμών. 

Ειδικότερα, εισάγεται, μεταξύ άλλων, ο όρος «επιλέξιμος οφειλέτης», ώστε να σημαίνει τον ενυπόθηκο οφειλέτη του οποίου το ενυπόθηκο υπό εκποίηση ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία αυτού στην οποία διαμένει είτε ο ιδιοκτήτης είτε τα μέλη της οικογένειάς του για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών κατ’ έτος, η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα €350.000. 

Περαιτέρω, εισάγονται νέες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες ο επιλέξιμος οφειλέτης θα δύναται να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης, εντός είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, εφόσον υφίσταται κάποιος από τους λόγους που προβλέπονται στον προτεινόμενο νόμο. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων σε σχέση με διαδικασίες που βρίσκονται στο στάδιο πλειστηριασμού. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δάνεια, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα

Ημερολόγιο

6 Ιουλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα