Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να προβλέπεται ότι κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων στις εκλογές έκαστος συνδυασμός ενός μόνο κόμματος δύναται να δηλώνει στον Έφορο Εκλογής, πέραν του ονόματος με το οποίο είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω κόμμα στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, πρόσθετο κείμενο, νοουμένου ότι αυτό δεν παραπέμπει σε ομάδα ή ένωση προσώπων η οποία συνιστά «πολιτικό κόμμα», κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Ημερολόγιο

4 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

11 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα