Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου ώστε να καθοριστεί το ελάχιστο περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει ο κώδικας συμπεριφοράς που έχουν υποχρέωση να εισάγουν και να εφαρμόζουν οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων και οργανισμών που προβλέπει η νομοθεσία. Ο εν λόγω κώδικας θα πρέπει να τυγχάνει έγκρισης από του κοινωνικούς εταίρους. Συναφώς, οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων η οργανισμών θα έχουν ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια τους για την καθοριστική καθοδήγηση των ιδίων και των εργαζομένων του με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και την εξάλειψη ανεπίτρεπτων συμπεριφορών που αφενός πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αφετέρου διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού. Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου προτείνεται η αύξηση των ποινών για σχετικά αδικήματα η οποία αναμένεται ότι θα συμβάλει προληπτικά και κατασταλτικά στην αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα