Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθήκευσης Ακινήτων Νόμου, ώστε, να ανασταλεί η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA για περιπτώσεις κύριας κατοικίας και επαγγελματικής στέγης με αξία κατ’ ανώτατο τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), όπως λεπτομερώς ορίζεται από την παρούσα πρόταση νόμου, μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα

Ημερολόγιο

11 Μαρτίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα