Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ώστε ιατροί μη συμβεβλημένοι με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ), οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία εντάσσονται στο ΓΕΣΥ, να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα παροχής τέτοιων υπηρεσιών για περαιτέρω περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία ένταξης του οικείου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου στο Σύστημα, χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά τους, λόγω της συνέχισης παροχής τέτοιων υπηρεσιών και/ή να εγείρονται ζητήματα αστικών αξιώσεων εναντίον των εν λόγω ιατρών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΓεΣΥ, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

6 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα