Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει δικαιούχο πρόσωπο στην αρμόδια αρχή προκειμένου να καταβάλει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας, να δύναται να υποβληθεί μέχρι τρεις μήνες μετά την ημερομηνία που η κατοικία περιέρχεται στην κατοχή του, αντί σε χρόνο πριν να περιέλθει αυτή στην κατοχή του, όπως αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπροσθέτως, προτείνεται όπως η πιο πάνω ρύθμιση εφαρμόζεται και στις εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, οι οποίες αφορούν αιτήσεις ακυρώσεως κατά απόφασης αρμόδιας αρχής που εκδόθηκε λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της υπό αναφορά υπεύθυνης δήλωσης από τον δικαιούχο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα