Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Με το εν λόγω νομοσχέδιο τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε να διαγραφεί από τον ορισμό του όρου «χρηματοοικονομικός οργανισμός» η οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση ή ΟΕΣΤ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 2 του Κανονισμού 2017/2402/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου, 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή διάφανη και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Με την υπό αναφορά τροποποίηση επιδιώκεται συμμόρφωση με προειδοποιητική επιστολή παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια ελέγχου εναρμόνισης της σχετικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα