Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει δάνειο το οποίο είναι εξυπηρετούμενο ή κρίνεται ως τέτοιο με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και εφόσον το συνολικό ποσό του δανείου, όπως αυτό αναφέρεται στη συναφθείσα σύμβαση, δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις €300.000 και η συνολική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις €250.000, να εκπίπτει του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος της οικογένειας το ποσό των τόκων, το οποίο δεν ξεπερνά τις €5.000.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

1 Ιουνίου, 2018

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα