Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση του τρόπου έκδοσης της ειδοποίησης εξώδικου προστίμου για τροχαίες παραβάσεις που γίνονται από τους μισθωτές ή εκμισθωτές οχημάτων ενοικιάσεως.

Οι εκμισθώσεις οχημάτων χωρίς οδηγό διενεργούνται στη Κύπρο κατά κανόνα από τουρίστες. Η είσπραξη των εξωδίκων προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάπραξης οδικών αδικημάτων δεν είναι πολλές φορές δυνατή επειδή οι μισθωτές των οχημάτων αναχωρούν από τη Κύπρο και δεν μπορούν να εντοπιστούν στη συνέχεια από την Αστυνομία ούτε από τους Δήμους.

Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις προνοούν την δέσμευση ότι ο μισθωτής του εκμισθούμενου οχήματος θα εφαρμόζει κατά την οδήγηση και κυκλοφορία του οχήματος όλες τις σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υποχρέωση του μισθωτή του οχήματος να καταβάλλει οποιαδήποτε ποσά προκύψουν από πρόστιμα ή/και χρεώσεις που θα εκδίδονται κατά την περίοδο της εκμίσθωσης από την οδήγηση και κυκλοφορία του οχήματος και τον τρόπο είσπραξης των προστίμων ή/και χρεώσεων από τον εκμισθωτή που έχουν επιβληθεί σε μισθωτή οχήματος ο οποίος έχει εκμισθώσει όχημα από τον συγκεκριμένο εκμισθωτή σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τα έχει καταβάλει.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οδικά αδικήματα, Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

30 Μαρτίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα