Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η παροχή ευχέρειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) να απαιτεί από νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλουν σε αυτήν τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της αίτησής τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα