Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 11, 12 και 15 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009 έως 2020. Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, διευρύνονται τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και τροποποιείται ο ορισμός των συνδεδεμένων προσώπων καθόσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα για να καλύπτει την συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Κεφαλαιαγορά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

22 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα