Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19». Γενικός στόχος της Οδηγίας 2021/338/ΕΕ είναι η κατάργηση της περιττής γραφειοκρατίας και η θέσπιση προσεκτικά σταθμισμένων μέτρων τα οποία κρίνονται αποτελεσματικά για να μετριαστεί η οικονομική αναταραχή από την πανδημία του COVID-19. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, στόχο έχουν να αποφύγουν την εισαγωγή αλλαγών που θα αυξήσουν τη διοικητική επιβάρυνση και συναποτελούν μία δέσμη μέτρων που θεσπίζεται υπό τον τίτλο «Δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών» (Capital Markets Recovery Package).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Επενδύσεις, Κεφαλαιαγορά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα