Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, ώστε οι διατάξεις του βασικού νόμου να εφαρμόζονται και σε κτίρια τα οποία ενοικιάζονται για κατοικία ή καταστήματα που συμπληρώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1999, καθώς και των ενοικιαστών αυτών, εξαιρουμένων των θέσμιων ενοικιαστών.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου σε επιπρόσθετες συμβάσεις ενοικιάσεως , οι οποίες μέχρι σήμερα δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του βασικού νόμου και οι οποίες πλέον θα εκδικάζονται από το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα