Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να εφαρμόζονται οι ίδιες προϋποθέσεις νόμιμης και συνεχούς διαμονής για κύπριους, ευρωπαίους και αλλοδαπούς τρίτης χώρας που κατέχουν καθεστώς που προβλέπεται από τον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένων των αιτητών ασύλου.  

Επίσης, ρυθμίζεται η δυνατότητα σε περιπτώσεις που με βάση έκθεση αρμόδιου λειτουργού διαπιστώνονται εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, να είναι δυνατή η εξέταση αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής και την εθνικότητα του προσώπου που αντιμετωπίζει την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

9 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα