Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας , στον οποίο θα κατατίθενται όλες οι εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του εν λόγω νόμου και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αμυντική θωράκιση, για τη στρατιωτική ενίσχυση και αμυντική θωράκιση της Δημοκρατίας, ενώ δεν θα δύναται να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου σκοπείται η διόρθωση της στρέβλωσης που παρατηρείται λόγω της χρήσης των ποσών που εισπράττονται υπό μορφή εισφορών με σκοπό τη στρατιωτική ενίσχυση και αμυντική θωράκιση της Δημοκρατίας και για άλλους σκοπούς. Περαιτέρω, διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας αναφορικά με τις εισφορές που καταβάλλονται για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και ικανότητας της Δημοκρατίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Άμυνα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα