Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε αφενός μεν να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου «μονογονεϊκή οικογένεια» η προϋπόθεση ότι ο ένας γονέας πρέπει να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου δε να μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, στην περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο άτομο.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, αφού η προϋπόθεση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί της μη ύπαρξης συμβίωσης για σκοπούς διεκδίκησης επιδόματος τέκνου αποστερεί τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών από το επίδομα αυτό, παρά το γεγονός ότι η επιλογή ενός μονογονιού να συμβιώσει με άλλο άτομο δεν σημαίνει ότι το άτομο αυτό επιμερίζεται και τις ευθύνες της φροντίδας των παιδιών του μονογονιού , αφού δεν έχει καμιά νομική υποχρέωση για τη συντήρηση και τη φροντίδα τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς, Γιώργος Κουκουμάς, Χρίστος Χριστόφιας

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα