Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλoγής (Πρόεδρoς και Αντιπρόεδρoς της Δημoκρατίας) Νόμoυ, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν προεκλογική περίοδος, βάσει της οποίας υπολογίζεται το συνολικό ποσό των προεκλογικών δαπανών των υποψηφίων αναφορικά με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, από έξι (6) μήνες, που ισχύει σήμερα, σε δώδεκα (12) μήνες.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

25 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα