Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις για την επιβολή πρόσθετης φορολογίας επί ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία ευρίσκεται στο αστικό κέντρο οποιουδήποτε δήμου και δεν έχει αναπτυχθεί.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρατηρούνται από την οχληρία που προκαλείται λόγω της ύπαρξης κενών οικοπέδων στο αστικό κέντρο των πόλεων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα