Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να επιτραπεί σε πολίτη της Δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος κατέχει επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου να υποβάλει, εντός (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτεινόμενου νόμου, αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο για εγγραφή του στο ειδικό μέρος του Μητρώου των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα για να του δοθεί η δυνατότητα, εφόσον συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου, να εξομοιωθεί με Κύπριο δικηγόρο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14Ο.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γεώργιος Γεωργίου

Ημερολόγιο

2 Απριλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα