Ο περί Διαχείρισης των Οφειλών Ορισμένων Δανειοληπτών Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία ρυθμίζεται η απομείωση των δανείων προσώπων που αποπληρώνουν τις οφειλές τους προς αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα από την ημερομηνία σύναψης της δανειακής τους σύμβασης μέχρι σήμερα, με συνέπεια, σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Οι προτεινόμενες με την πρόταση νόμου ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, για να παρασχεθούν κίνητρα στους «καλοπληρωτές», ώστε να εξακολουθήσουν να αποπληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους, χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε αίσθημα αδικίας σε βάρος τους από τη λήψη μέτρων σε σχέση με τους δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποφυγή του κινδύνου αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δάνεια, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα