Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023 και συναφή νομοσχέδια

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο καθορισμός πλαισίου ρύθμισης για των κοινόκτητωv οικοδομών, το οποίο αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία, διαχείριση και εποπτεία τους σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, λόγω ανάγκης που προκύπτει από την εξέλιξη της στεγαστικής πραγματικότητας στην Δημοκρατία. 

Ειδικότερα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τον τίτλο «Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023» εφαρμόζεται όχι μόνο για τις εγγεγραμμένες κοινόκτητες οικοδομές αλλά επεκτείνεται σε όλες τις κοινόκτητες οικοδομές, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής και διαίρεσης, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι δεν έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό έγκρισης ή/και δεν έχουν εγγραφεί στο κτηματικό μητρώο και κατ’ επέκταση δεν έχουν εκδοθεί ξεχωριστοί τίτλοι των μονάδων. 

Ταυτόχρονα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ορίζεται Υπηρεσία Εγγραφής Κοινόκτητων Οικοδομών και Εποπτείας Λειτουργίας Διαχειριστικών Επιτροπών και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της, καθώς επίσης θεσπίζονται πρότυποι εσωτερικοί κανονισμοί, για τη ρύθμιση της διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών αλλά και τον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση μη έκδοσης κανονισμών από τις οικείες Διαχειριστικές Επιτροπές, δυνάμει του προτεινόμενου νόμου για τη ρύθμιση των οποιονδήποτε ζητημάτων.  

Επιπλέον, παρέχεται η εξουσία στην Διαχειριστική Επιτροπή να προβαίνει σε δαπάνες εύλογα αναγκαίες για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων της κοινόκτητης οικοδομής, τις οποίες ο ιδιοκτήτης αμελεί να καταβάλει. 

Για εφαρμογή του εν θέματι νομοσχεδίου, απαιτήθηκε η τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου (Ν.81(1)/2011) και του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (Ν.9/1965), αναφορικά με την προσκόμιση, για σκοπούς πώλησης ακινήτων αλλά και μεταβίβασης/ υποθήκευσης ακινήτων, βεβαίωσης από την οικεία Διαχειριστική Επιτροπή ότι για την μονάδα έχουν καταβληθεί τα κοινόχρηστα. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Οικοδομές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα