Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου , ώστε να δύναται το συμβούλιο δήμου να χορηγεί , κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, άδεια λειτουργίας υποστατικού, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης για το εν λόγο υποστατικό, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομικών Νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Φακοντής, Ελένη Μαύρου

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα