Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Με το αναφερόμενο στην επικεφαλίδα νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης φορητών καμερών στις αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις των μελών της Αστυνομίας, στα ενδύματα μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν με πολιτική περιβολή και στα οχήματα της Αστυνομίας, με ή χωρίς διακριτικά, για χρήση σε συγκεκριμένες και μόνο περιπτώσεις και κάτω από προϋποθέσεις που καθορίζονται στο νομοσχέδιο, με στόχο:

• Την προστασία των μελών της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (από επιθέσεις σωματικές /φραστικές, ανυπόστατες καταγγελίες).

• Την προστασία του κοινού από ενδεχόμενη αυθαιρεσία των μελών της Αστυνομίας κατά την εξάσκηση των εξουσιών τους.

• Την βελτίωση της μαρτυρίας που αφορά στην διάπραξη αδικημάτων.

Ειδικότερα, οι κάμερες θα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία, για λήψη και καταγραφή ήχου και εικόνας στις ακόλουθες και μόνο περιπτώσεις:

• Κατά τη σύλληψη ή και έρευνα οποιουδήποτε προσώπου,

• Κατά την είσοδο σε τόπο για έρευνα και κατά την διεξαγωγή αυτής,

• Κατά τη καταδίωξη οποιουδήποτε προσώπου ή μεταφορικού μέσου,

• Κατά την ανακοπή προσώπου ή και μεταφορικού μέσου για έρευνα και κατά την διεξαγωγή αυτής, ή /και για καταγγελία οποιουδήποτε αδικήματος,

• Κατά την προσέλευση μελών της Αστυνομίας σε σκηνή διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος,

• Κατά την διεξαγωγή επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου,

• Κατά την διάρκεια οχλαγωγιών και μαζικών επεισοδίων βίας,

• Όταν το μέλος της Αστυνομίας υφίσταται επίθεση ή αντιμετωπίζει αντίσταση ή παρεμποδίζεται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του.

Κατά την χρήση των καμερών ισχύουν μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμοί:

• Το πρόσωπο για το οποίο τέθηκε η κάμερα σε λειτουργία και κάθε πρόσωπο το οποίο εισέρχεται στο πεδίο λήψης και καταγραφής της κάμερας, ενημερώνεται, όταν είναι εφικτό, για την λειτουργία της κάμερας.

• Η συνεχής λειτουργία της κάμερας δεν είναι επιτρεπτή.

• Η λειτουργία της τερματίζεται με την ολοκλήρωση του επεισοδίου για το οποίο είχε τεθεί σε λειτουργία.

• Η λήψη και καταγραφή με φορητή κάμερα, σωματικής έρευνας ευαίσθητων περιοχών του σώματος ή / και προσώπου χωρίς ενδυμασία ή που είναι μερικώς ενδεδυμένο κατά τρόπο που ευαίσθητες περιοχές του σώματος του παραμένουν ακάλυπτες, δεν επιτρέπεται.

• Το οπτικοακουστικό υλικό που προκύπτει αποθηκεύεται κατά τρόπο που να προστατεύεται από οποιαδήποτε αλλοίωση, διαρροή, τροποποίηση ή άλλη παρέμβαση.

• Οπτικοακουστικό υλικό που δεν σχετίζεται και δεν uποβοηθεί την διερεύνηση ή δίωξη αδικημάτων, καταστρέφεται το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήψης του.

• Οπτικοακουστικό υλικό που αποτελεί μέρος μαρτυρίας, στην περίπτωση περάτωσης της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου ή διακοπής της διαδικασίας διερεύνησης, καταστρέφεται, όπως κάθε μαρτυρικό υλικό, σύμφωνα με τις διατάξεις πολιτικής καταστροφής του μαρτυρικού υλικού, που καθορίζει ο Αρχηγός Αστυνομίας,

Πρόσωπο το οποίο, εσκεμμένα θέτει σε λειτουργία και χρησιμοποιεί φορητή κάμερα κατά παράβαση των πιο πάνω, ή εσκεμμένα και χωρίς εξουσιοδότηση, αποκτά πρόσβαση ή αποκαλύπτει σε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οπτικοακουστικό υλικό φορητής κάμερας, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τpία (3) έτη.

Το νομοσχέδιο αποτελεί εισήγηση της Ηγεσίας της Αστυνομίας. Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στις αρμοδιότητες της οποίας εμπίπτει η πλειοψηφία των θεμάτων που εγείρονται με το νομοσχέδιο, συμμετείχε στην διαμόρφωση του νομοσχεδίου, και συμφωνεί.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα