Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 1, παράγραφος 6, υποπαράγραφος 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» καθώς και η καλύτερη εφαρμογή του βασικού νόμου. Σύμφωνα με το Άρθρο 1(6)(3), η προαναφερόμενη Οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων σε σχέση με κινδύνους και υποχρεώσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών, είναι η ορθότερη εναρμόνιση με την παράγραφο 2 του Άρθρου 10 της προαναφερόμενης Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 που αφορά τις απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, καθώς και η καλύτερη εφαρμογή των βασικών Κανονισμών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ασφαλιστικές εργασίες, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα