Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου ώστε να παρέχεται το δικαίωμα στο Διευθυντή, να απαιτήσει όπως πρόσωπα που έχουν πολιτογραφηθεί δυνάμει του άρθρου 111, να προβούν στην αλλαγή ονόματος ή/και επωνύμου, στη χώρα καταγωγής τους. 

Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να απαλειφθούν οποιαδήποτε φαινόμενα κατάχρησης ή/και παραπλάνησης των Αρχών που σχετίζονται με την ταυτότητα/ταυτοποίηση τέτοιων προσώπων. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο προωθείται για καθαρά διορθωτικούς σκοπούς (corrigendum). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πολιτογραφήσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα