Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και συναφείς Κανονισμοί

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 65Β του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ώστε στις περιπτώσεις παραχώρησης Σύμβασης Μίσθωσης από τη Κυπριακή Δημοκρατία, σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, για το τμήμα της οικιστικής μονάδας που βρίσκεται μερικώς σε γη κρατικής ιδιοκτησίας, η Σύμβαση Μίσθωσης να παραχωρείται με κριτήριο το χρόνο θανάτου τους και κατά πόσον η συγκεκριμένη οικιστική μονάδα ευρίσκεται σε Κυβερνητικό Οικισμό ή σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης. 

Με τους προτεινόμενους, Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα, Ειδικούς Κανονισμούς επιδιώκεται: 

(α) Η παραχώρηση Τίτλου Ιδιοκτησίας για οικόπεδο σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης. 

(β) Η ρύθμιση για μεταβίβαση της οικιστικής μονάδας σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας του δικαιούχου προσώπου ή συζύγου ή τέκνου αυτού και στις περιπτώσεις διευθέτησης οικονομικών διαφορών λόγω διαζυγίου του δικαιούχου μίσθωσης, κατόπιν λήψης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(γ) Η ρύθμιση της εξακρίβωσης της μόνιμης κατοικίας σε Κυβερνητικό Οικισμό ή Συνοικισμό Αυτοστέγασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος, για σοβαρούς λόγους υγείας, προσωρινά δε διαμένει σε αυτή. 

(δ) Η αντικατάσταση των Βασικών Ειδικών Κανονισμών και ενοποίηση με τους προτεινόμενους Κανονισμούς για καλύτερη ανάγνωση, αντίληψη και εφαρμογή. 

Με τους προτεινόμενους, Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα, Ειδικούς Κανονισμούς επιδιώκεται: 

(α) Ο καθορισμός της ερμηνείας του δικαιούχου μίσθωσης, με κριτήριο το χρόνο θανάτου του και κατά πόσον η οικιστική μονάδα ευρίσκεται σε Κυβερνητικό Οικισμό ή-σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης. 

(β) Η ρύθμιση για μεταβίβαση του εμπράγματου δικαιώματος της μίσθωσης της οικιστικής μονάδας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας του δικαιούχου προσώπου ή συζύγου ή τέκνου αυτού και στις περιπτώσεις διευθέτησης οικονομικών διαφορών λόγω διαζυγίου του δικαιούχου μίσθωσης, κατόπιν λήψης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(γ) Η ρύθμιση κληρονομικής διαδοχής του εμπράγματου δικαιώματος της μίσθωσης της οικιστικής μονάδας, με κριτήριο το χρόνο θανάτου του δικαιούχου προσώπου και κατά πόσο η οικιστική μονάδα ευρίσκεται σε Κυβερνητικό Οικισμό ή σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης. 

(δ) Η ρύθμιση της εξακρίβωσης της μόνιμης κατοικίας σε Κυβερνητικό Οικισμό ή Συνοικισμό Αυτοστέγασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος, για σοβαρούς λόγους υγείας, προσωρινά δε διαμένει σε αυτή. 

(ε) Η αντικατάσταση των Βασικών Ειδικών Κανονισμών και ενοποίηση με τους προτεινόμενους Κανονισμούς για καλύτερη ανάγνωση, αντίληψη και εφαρμογή.  

Ταυτόχρονα, ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία και η τροποποίηση των περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) Κανονισμών, έτσι ώστε στις περιπτώσεις παραχώρησης Σύμβασης Μίσθωσης από τη Κυπριακή Δημοκρατία, σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, οικιστικής μονάδας που έχει ανεγερθεί εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας περιουσία που δεν έχει απαλλοτριωθεί ή αποκτηθεί με ιδιωτική συμφωνία, και την χρησιμοποιούν ως μόνιμη κατοικία τους, η Σύμβαση Μίσθωσης να παραχωρείται με κριτήριο το χρόνο θανάτου τους και κατά πόσον η συγκεκριμένη οικιστική μονάδα ευρίσκεται σε Κυβερνητικό Οικισμό ή σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης.  

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροποποίηση επιδιώκεται: 

(α) Ο καθορισμός της ερμηνείας του δικαιούχου μίσθωσης, με κριτήριο το χρόνο θανάτου του και κατά πόσον η συγκεκριμένη οικιστική μονάδα ευρίσκεται σε Κυβερνητικό Οικισμό ή σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης.  

(β) Η ρύθμιση για μεταβίβαση του εμπράγματου δικαιώματος της μίσθωσης της οικιστικής μονάδας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας του δικαιούχου προσώπου ή συζύγου ή τέκνου αυτού και στις περιπτώσεις διευθέτησης οικονομικών διαφορών λόγω διαζυγίου του δικαιούχου μίσθωσης, κατόπιν λήψης απόφασης του Κηδεμόνα. 

(γ) Η ρύθμιση κληρονομικής διαδοχής του εμπράγματου δικαιώματος της μίσθωσης της οικιστικής μονάδας, με κριτήριο το χρόνο θανάτου του δικαιούχου προσώπου. 

(δ) Η ρύθμιση της εξακρίβωσης της μόνιμης κατοικίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος, για σοβαρούς λόγους υγείας, προσωρινά δε διαμένει σε αυτή. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Εκτοπισθέντες, Περιουσιακό, Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα