Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παρέχεται στο Ληξίαρχο, το δικαίωμα να απαιτεί τη διενέργεια γενετικής εξέτασης (DNA) για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού γεννήσεως και επίσης προβλέπεται η απαγόρευση της επεξεργασίας του αποτελέσματος της γενετικής εξέτασης (DNA) καθ’ οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέραν του εν λόγω σκοπού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχείο πληθυσμού, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα