Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου με στόχο αφενός τη δημιουργία οργανωτικής δομής που εξυπηρετεί τους στόχους της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου και την αποσαφήνιση του τρόπου χειρισμού θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό της και αφετέρου την ενδυνάμωση και υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των εργασιών της εν λόγω Αρχής.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο αποσκοπεί μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:  

(α) προτείνεται η τροποποίηση των υφιστάμενων άρθρων 11(4) και 13 έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στην Αρχή να προσλαμβάνει υπαλλήλους σε οργανικές θέσεις, οι οποίες θα πληρούνται μόνιμα ή προσωρινά με σύμβαση, με βασικό στόχο τη δημιουργία και έγκριση μιας οργανωτικής δομής που να εξυπηρετεί τους στόχους της Αρχής καθώς και την απόδοση σαφήνειας στον τρόπο χειρισμού θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό της.  

(β) προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 2,3,7,9 και 31 ούτως ώστε να αντικατασταθεί κάθε αναφορά σε «Υπουργό και Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού», με αντίστοιχη αναφορά στο αρμόδιο Υφυπουργείο, ήτοι Υφυπουργείο Τουρισμού και στον Υφυπουργό Τουρισμού.  

(γ) προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 12 για την ενδυνάμωση και υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των εργασιών της Αρχής.  

(δ) προτείνεται η τροποποίηση της ερμηνείας του όρου «παίγνιο καζίνου» ή «παιχνίδι καζίνου» του άρθρου 2 για να δίδεται ευρεία ερμηνεία στην έννοια ούτως ώστε να καλύπτει παιγνίδια καζίνου που παίζονται γενικά σε καζίνο. Η Αρχή θεωρεί ότι η υφιστάμενη διατύπωση δυσχεραίνει το έργο άλλων κρατικών υπηρεσιών για τη δίωξη παράνομων τυχερών παιχνιδιών καθότι αναφέρεται/καλύπτει μόνο παιχνίδια που παίζονται στο καζίνο του διαχειριστή.  

(ε) προτείνεται η αντικατάσταση της αναφοράς που γίνεται στα άρθρα 42 και 98 στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου με σχετική αναφορά στον τίτλο της ισχύουσας νομοθεσίας ως έχει τροποποιηθεί.  

(στ) προτείνεται η διόρθωση του εδαφίου (5) του άρθρου 65 ούτως ώστε να γίνεται σωστή αναφορά στο άρθρο 96 και όχι στο άρθρο 93 ως υφίσταται σήμερα.  

(ζ) προτείνεται η τροποποίηση του υφιστάμενου άρθρου 26 με σκοπό να δίδεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να αναστέλλει την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών ετήσιων αδειών σε περιπτώσεις όπου με νόμο ή διάταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβάλλεται η προσωρινή αναστολή των καζίνο για λόγους που δεν εμπίπτουν σε υπαιτιότητα του διαχειριστή άρθρο 26. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Καζίνο, Τυχερά παιχνίδια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

10 Νοεμβρίου, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

17 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα