Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε, σε περίπτωση διόρθωσης του εκλογικού καταλόγου συνεπεία έρευνας και έκδοσης απόφασης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης λόγω αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας εκλογέα, να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής από τον επηρεαζόμενο εκλογέα ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών. Περαιτέρω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπεται ότι για τις διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας εκλογέα θα ενημερώνεται ανά εξάμηνο η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αρχείο πληθυσμού
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα