Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται αναγκαίο να εκτελεστούν προηγουμένως για σκοπούς σύνδεσης ορισμένες εργασίες είτε από τα συμβούλια αποχετεύσεων είτε από άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι υποστατικών να μην υποχρεούνται να συνδεθούν με το αποχετευτικό σύστημα.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αποχετεύσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ζαχαρίας Κουλίας

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα