Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις αυτού οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία πώλησης εξ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επί ακίνητης ιδιοκτησίας σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος συγκύριος στην εν λόγω ιδιοκτησία. 

Ειδικότερα, με την εν λόγω πρόταση νόμου προτείνεται να μη δίδεται προτεραιότητα στους συνιδιοκτήτες ενός ακινήτου για αγορά του μεριδίου άλλου συνιδιοκτήτη, σε περίπτωση κατά την οποία ο εν λόγω συνιδιοκτήτης επιθυμεί να πωλήσει το μερίδιό του. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε έκαστος συνιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας να δύναται να διαθέτει την εξ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα του επαυτής, χωρίς να τίθενται οποιοιδήποτε περιορισμοί, με απώτερο στόχο την απλοποίηση της ακολουθητέας διαδικασίας για την πώληση μεριδίων σε συνιδιόκτητα τεμάχια. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα