Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) και Συναφείς Κανονισμοί του 2023

Σκοπός των κανονισμών είναι η συμμόρφωση με σχετική προειδοποιητική επιστολή και η εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2017/2455.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προειδοποιητική επιστολή παράβασης με αριθμό EU PILOT (2023) 10475 που αποστάληκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι διατάξεις του άρθρου 220 παράγραφος 1 σημείο (2) της τροποποιημένης Οδηγίας ΦΠΑ (Άρθρο 2 σημείο (10) της Οδηγίας 2017/2455) και άρθρο 369κγ της τροποποιημένης Οδηγίας ΦΠΑ (άρθρο 2 σημείο (30) της Οδηγίας 2017/2455), δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. 

Συγκεκριμένα στην επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 220 παράγραφος 1 σημείο (2) της τροποποιημένης Οδηγίας ΦΠΑ (Άρθρο 2 σημείο (10) της Οδηγίας 2017/2455), δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά, διότι όπως αναφέρεται στην προειδοποιητική επιστολή παράβασης, στην ΚΔΠ 501/2021, που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 42ΣΤ της περί ΦΠΑ νομοθεσίας, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην απαλλαγή των υποκειμένων στο φόρο που χρησιμοποιούν το «Ενωσιακό Καθεστώς» Μονοαπευθυντικής Θυρίδας από την υποχρέωση για την έκδοση τιμολογίου. Προς τούτο ζήτησαν να περιληφθεί ρητή πρόνοια που να προβλέπει την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου και κατά προτίμηση στην ΚΔΠ 501/2021. 

Η δεύτερη παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιστολή παράβασης της αφορά το άρθρο 369κγ της τροποποιημένης Οδηγίας ΦΠΑ (Άρθρο 2 σημείο (30) της Οδηγίας 2017/2455), και την υποχρέωση υιοθέτησης διάταξης που να προβλέπει ότι η επιστροφή ΦΠΑ σε υποκείμενους στο φόρο για αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράζουν στη Δημοκρατία και οι οποίοι χρησιμοποιούν το «Ενωσιακό Καθεστώς» Μονοαπευθυντικής Θυρίδας με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ, θα πρέπει να υφίσταται χωρίς ύπαρξη αμοιβαίων διευθετήσεων από την χώρα στην οποία ανήκουν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

29 Φεβρουαρίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα