Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών από τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που επιβάλλονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για τους λογαριασμούς πληρωμών τους, κανόνων σχετικά με την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός της Δημοκρατίας, καθώς και κανόνων για τη διευκόλυνση του ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Πιστωτικά ιδρύματα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Πασιουρτίδης, Γιαννάκης Γαβριήλ, Κώστας Κώστα

Ημερολόγιο

15 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα