Ο περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2024

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Άρθρου 113 του Σντάγματος της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο εκσυγχρονισμός και η διά νομοθεσίας καλύτερη ρύθμιση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Λόγω του συνδυασμού και της συσσώρευσης πολύ σημαντικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε ένα ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και κυρίως λόγω των ιδιοτήτων που του αποδίδονται ως του νομικού συμβούλου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των υπουργών αφ’ ενος και του υπευθύνου δι’ όλας τας ποινικάς διώξεις αφ’ ετέρου, διαπιστώνεται η δημιουργία ποικίλων προβλημάτων που σχετίζονται με την έλλειψη εχεγγύων αντικειμενικής αμεροληψίας, ασυμβιβάστου, σύγκρουσης συμφέροντος, έλλειψης λογοδοσίας, άσκησης ελέγχου και επίδειξης διαφάνειας. 

Καθίσταται επομένως επιτακτική η ανάγκη διαχωρισμού των προαναφερθεισών εξουσιών και αρμοδιοτήτων και η απόδοση τους σε ξεχωριστά όργανα στη Δημοκρατία, προς το σκοπό της διασφάλισης των προαναφερθέντων εχεγγύων. 

Αυτή η αναγκαιότητα, απαραίτητη σε κάθε σύγχρονο κράτος και ιδιαίτερα σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επανειλημμένα επισημανθεί από κορυφαίους Ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Βενετίας, η Ομάδα Κρατών GRECO και άλλους θεσμούς οι οποίοι διαχρονικά προβαίνουν σε παρατηρήσεις και συστάσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί και εναρμονισθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Δικαιοσύνη, Νομική Υπηρεσία, Σύνταγμα

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα